AVALUACIÓ

FEEDBACK TIME


Una vegada acabades les mobilitats arriba el moment d'avaluar l'experiència per a veure fins a quin grau s'han aconseguit els objectius marcats en el nostre Pla Erasmus+. L'alumnat participant ha reflexionat i respost a preguntes relacionades amb la seua competència comunicativa en anglés, la seua competència social i acadèmica, creixement personal, millora en coneixement d'aspectes culturals i històrics, i iniciatives de sostenibilitat, entre altres. El professorat, per la seua part, ha avaluat no sols aspectes de les mobilitats sinó també la resposta de l'alumnat participant i la seua pròpia millora en l'activitat docent. 
Hem fet servir una varietat d'instruments d'avaluació ( rúbrica, exit ticket, qüestionari, diana d'avaluació, Kahoot, etc.) per a extreure informació qualitativa sobre les mobilitats realitzades durant aquest curs.

Having finished the mobilities, it is time for assessing the experience in order to check to what degree the objectives set in our Erasmus Plan have been achieved. The participating students have reflected on and responded several questions related to their comunicative competence in English, social and academic competence, personal growth, knowledge of culture and heritage of the country they visited, sustainable initiatives, and so on. The accompanying teacher have also assessed not only diferent aspects of the mobilities but also the students' response and their own improvement in their teaching methods. In order to obtain qualitative feedback we have made use of a variety of assessment instruments (rubrics, exit tickets, quetionnaires, assessment targets, Kahoot, etc.)Comentaris

Entrades populars d'aquest blog